ได้รับการรับรองโดยสมาคมมั่งคั่งเอกอัครราชทูต
หมายเลขการรับรอง C1113375597